View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (ar_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Armenian (hy_AM) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian (bg_BG) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech (cs_CZ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish (fi_FI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician (gl_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Georgian (ka_GE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek (el_GR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian (id_ID) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian (it_IT) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian (mk_MK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay (ms_MY) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian (ru_RU) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/asmecher/plagiarism
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Armenian) 47f9f60
tigran@flib.sci.am authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/plagiarism/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Number of strings 72
Number of words 864
Number of characters 6576
Number of languages 24
Number of source strings 3
Number of source words 36
Number of source characters 274
When User Action Detail Object
8 hours ago None Pushed changes Common Plugins/Plagiarism Plugin
8 hours ago None Committed changes Common Plugins/Plagiarism Plugin - Armenian (hy_AM)
yesterday tigran@flib.sci.am New translation Common Plugins/Plagiarism Plugin - Armenian (hy_AM)
Ուղարկեք բոլոր ներկայացումները iThenticate-ին, որպեսզի ստուգվեն հնարավոր գրագողության համար: <strong>Տես այս հավելվածի README փաստաթուղթը՝ տեղադրման հրահանգների համար:</strong>
yesterday tigran@flib.sci.am New translation Common Plugins/Plagiarism Plugin - Armenian (hy_AM)
Ուղարկեք բոլոր ներկայացումները iThenticate-ին, որպեսզի ստուգվեն հնարավոր գրագողության համար:
yesterday tigran@flib.sci.am New translation Common Plugins/Plagiarism Plugin - Armenian (hy_AM)
iThenticate գրագողության դետեկտորի փլագին
yesterday tigran@flib.sci.am New contributor Common Plugins/Plagiarism Plugin - Armenian (hy_AM)
yesterday None Pushed changes Common Plugins/Plagiarism Plugin
4 days ago None Pushed changes Common Plugins/Plagiarism Plugin
4 days ago amirzoyan Added new language Armenian (hy_AM) Common Plugins/Plagiarism Plugin
4 days ago amirzoyan New string to translate Common Plugins/Plagiarism Plugin - Armenian (hy_AM)
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year