View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (ar_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish (ku_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 9.5% 4.5% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
Persian 100.0% 100.0% 0.0% 19.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin) 52.4% 48.4% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Uzbek (uz_UZ@cyrillic) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Uzbek (uz_UZ@latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Add email installation for non-English locales for STATISTICS_REPORT_NOTIFICATION 3a626ac080
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/importexport/native/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/native/locale/en_US/locale.po
Number of strings 588
Number of words 8680
Number of characters 69608
Number of languages 28
Number of source strings 21
Number of source words 310
Number of source characters 2486
When User Action Detail Object
yesterday None Committed changes Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
yesterday trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Bài báo "{$articleTitle}" được chứa trong một số xuất bản, nhưng không có ngày xuất bản.
yesterday trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Phần tử nhận dạng số xuất bản bị thiếu cho bài báo "{$articleTitle}".
yesterday trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
sốSố xuất bản hiện tại với id {$issueId} phù hợp với nhận dạng số xuất bản đã cho "{$issueIdentification}". Số xuất bản này sẽ không được sửa đổi, nhưng các bài báo sẽcó thể được thêm vào.
yesterday trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Không có hoặc nhiều hơn một số xuất bản khớp với nhận dạng số xuất bản đã cho "{$issueIdentification}".
yesterday trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Viết tắt của chuyên mục "{$section1Abbrev}" và viết tắt của chuyên mục "{$section2Abbrev}" của số "{$issueTitle}" phù hợp vớitrong sự khác nhau với các chuyên mục tạp chí hiện cóhiện có của tạp chí.
yesterday trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Tiêu đề của chuyên mục "{$sectionTitle}" trong số "{$issueTitle}" phù hợp với các chuyên mục hiện có, nhưng một tiêu đề khác của chuyên mục này không khớp với tiêu đề khác của các chuyên mục tạp chí hiện cóhiện có của tạp chí.
yesterday trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Tiêu đề của chuyên mục "{$section1Title}" và tiêu đề của chuyên mục "{$section2Title}" trong số "{$issueTitle}" phù hợp với sự khác nhau vớicủa các chuyên mục tạp chí hiện cóhiện có của tạp chí.
yesterday trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
UsageSử dụng: {$scriptName} {$pluginName} [command] ...
Các lệnh:
nhập [xmlFileName] [journal_path] [user_name] ...
xuất [xmlFileName] [journal_path] articles [articleId1] [articleId2] ...
xuất [xmlFileName] [journal_path] article [articleId]
xuất [xmlFileName] [journal_path] issues [issueId1] [issueId2] ...
xuất [xmlFileName] [journal_path] issue [issueId]

Các tham số bổ sung được yêu cầu để nhập dữ liệu như sau, tùy thuộc
vào nút gốc của tài liệu XML.

Nếu nút gốc là <article> hoặc <articles>, tham số bổ sung được yêu cầu.
Các định dạng sau được chấp nhận:

{$scriptName} {$pluginName} nhập [xmlFileName] [journal_path] [user_name]
issue_id [issueId] section_id [sectionId]

{$scriptName} {$pluginName} nhập [xmlFileName] [journal_path] [user_name]
issue_id [issueId] section_name [name]

{$scriptName} {$pluginName} nhập [xmlFileName] [journal_path]
issue_id [issueId] section_abbrev [abbrev]
yesterday trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Việc nhập thành công. Các mặthạng mục sau đây đã được nhập:
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year