View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings714
100.0% Translate
Words4401
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Armenian) 586d031b61
tigran@flib.sci.am authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/submission.po
Monolingual base language filelocale/en_US/submission.po
Translation file locale/hy_AM/submission.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/submission - Armenian (hy_AM)
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/submission - Armenian (hy_AM)
Դիտել բոլոր հայտերը
2 months ago None New string to translate PKP Web Application Library/submission - Armenian (hy_AM)
2 months ago None Resource update PKP Web Application Library/submission - Armenian (hy_AM)
2 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/submission - Armenian (hy_AM)
2 months ago tigran@flib.sci.am Translation changed PKP Web Application Library/submission - Armenian (hy_AM)
Ջնջե՞լ ներկայացումը։
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/submission - Armenian (hy_AM)
Բառերի քանակը՝ {$count}/{$limit}
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/submission - Armenian (hy_AM)
Ամփոփումը չափազանց երկար է։ Այն պետք է լինի {$limit} բառ կամ ավելի քիչ: Այն ներկայումս ունի {$count} բառ:
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/submission - Armenian (hy_AM)
Վստա՞հ եք, որ ցանկանում եք ստեղծել նոր տարբերակ:
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/submission - Armenian (hy_AM)
Բոլոր տարբերակները
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 714 4401 31116
Translated 100.0% 714 4401 31116
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 21, 2022, 7:55 a.m.
Last author Tigran Zargaryan

Activity in last 30 days

Activity in last year