View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (Saudi Arabia) 19.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech (cs_CZ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish (fi_FI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Gaelic (gd_GB) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German (de_DE) 92.9% 98.8% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
Greek (el_GR) 92.9% 98.8% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian (it_IT) 59.5% 8.7% 0.0% 9.5% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
Ukrainian (uk_UA) 81.0% 92.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Danish) ee148eb09
nef authored 15 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Number of strings 924
Number of words 8866
Number of characters 66616
Number of languages 22
Number of source strings 42
Number of source words 403
Number of source characters 3028
When User Action Detail Object
3 days ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/default
a week ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/default
8 days ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/default
9 days ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/default
10 days ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/default
12 days ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
12 days ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
Tha sinn a’ brosnachadh leabhar-lannaichean an clò seo a chur am measg iris-leabhraichean dealain na leabhar-lainn aca. A bharrachd air sin, faodaidh leabhar-lannan an siostam foillseachaidh a tha stèidhichte air còd fosgailte aig a’ chlò seo a chur air òstaireachd iad fhèin airson buill nan roinnean aca a tha an sàs deasachadh chlòthan (<a href="http://pkp.sfu.ca/omp">Open Monograph Press</a>).
12 days ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
A bheil ùidh agad ann an com-pàirteachas sa chlò seo? Mholamaid dhut sùil a thoirt air an duilleag <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about">Mun chlò seo</a> airson poileasaidh earrannan a’ chlò agus air an <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#authorGuidelines">stiùireadh do dh’ùghdaran</a>. Feumaidh ùghdaran <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register">clàradh</a> aig a’ chlò mus cuir iad tagradh no, ma tha iad clàraichte mu thràth, faodaidh iad <a href="{$indexUrl}/index/login">clàradh a-steach</a> agus tòiseachadh air na còig ceuman a tha ri choileanadh.
12 days ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
Mholamaid do leughadairean clàradh airson seirbheis brathan foillseachadh a’ chlò seo. Cleachd an ceangal <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register">Clàraich</a> aig bàrr duilleag-dhachaigh a’ chlò. Ma nì an leughadair clàradh, gheibh iad clàr-innse gach monograf ùr a’ chlò air a’ phost-d. Ri linn sin, ’s urrainn dhan chlò tagradh gu bheil ìre de thaic no luchd-leughaidh aca. Faic <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#privacyStatement">poileasaidh prìobhaideachd</a> a’ chlò a dhearbhas dha na leughadairean nach cleachd iad an ainmean is seòlaidhean puist-d airson adhbhar sam bith eile.
12 days ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
<br/>
________________________________________________________________________<br/>
<a href="{$ldelim}$contextUrl{$rdelim}">{$ldelim}$contextName{$rdelim}</a>
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year